3BIRD

3BIRD jest pomysłodawcą, autorem i liderem projektu. Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania i analizy danych środowiskowych w badaniach ornitologicznych na potrzeby monitoringów przedinwestycyjnych, w szczególności dotyczących morskich farm wiatrowych. Działamy w oparciu o standardową metodę obserwacji terenowej w połączeniu z innowacyjnym zastosowaniem technik radarowych. Pozyskane dane radarowe są interpretowane przez wykwalifikowanych ornitologów i pozwalają na opracowanie map aktywności ptaków, uwzględniających potencjalne zagrożenia i ryzyko negatywnego wpływu inwestycji na populacje ptaków migrujących. Tworzymy optymalne narzędzie w wiarygodnej ocenie wpływu inwestycji na populacje ptaków migrujących i jesteśmy jedyną firmą świadczącą takie usługi w Polsce i jedną z nielicznych w Europie. Naszą ofertę kierujemy do inwestorów, firm konsultingowych i innych podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Specjalizujemy się badaniach wpływu na środowisko inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej, zwłaszcza morskich farmach wiatrowych.

Więcej o 3BIRD na stronie https://pl.3birdsystems.com/